Skoč na obsah Skoč na menu

Charitatívna reklama - nový nástroj na financovanie všeobecne prospešných aktivít - aj športu

Charitatívna reklama - nový nástroj na financovanie všeobecne prospešných aktivít - aj športu

CHARITATÍVNA REKLAMA bola do slovenského právneho poriadku zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009  Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novou právnou úpravou sa zaviedlo u občianskych združení (väčšina športových klubov a zväzov), nadácií, neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len “neziskové subjekty”) oslobodenie príjmu plynúceho z reklamy na charitatívne účely od dane z príjmov, a to celkovo až do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie.

Pri objednávateľoch charitatívnej reklamy (podnikateľoch) nie je obmedzený ani počet zmlúv ani objem prostriedkov, ktoré môžu objednávatelia (podnikatelia) na charitatívnu reklamu poskytnúť neziskovým subjektom a uplatniť si v nákladoch, t.j. po ich zaplatení si ich v plnej výške dávajú do výdavkov. 

Jeden neziskový subjekt však môže uplatniť oslobodenie od dane na maximálne 20 000 eur.

Zákon zároveň ustanovil ako podmienku pre oslobodenie príjmu do 20 000 eur od dane z príjmov povinnosť neziskových subjektov použiť oslobodené príjmy iba na všeobecne prospešné účely, ktoré sú vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov (rovnaké účely ako pri asignácii 2 percent z dane príjmu) a to:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj  športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Príjem z charitatívnej reklamy je potrebné účelovo použiť do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol poskytnutý (obdobne ako pri použití príjmu z 2%).

Prívlastok “charitatívna” odlišuje tento nový inštitút od bežnej, komerčnej “reklamy”) a vyjadruje skutočnosť, že okrem poskytnutia reklamy je ďalším cieľom tohto inštitútu aj podpora zákonom ustanovených všeobecné prospešných účelov/cieľov, prostredníctvom neziskových subjektov.

Základné otázky a odpovede z problematike charitatívnej reklamy:

« Čo je podstatou charitatívnej reklamy?

Podstatou charitatívnej reklamy je, že štát umožnil, aby zákonom určený okruh právnických osôb neziskovej povahy, ktorý vykonáva všeobecne prospešnú činnosť, mohol na túto “charitatívnu” činnosť prijať a použiť až 20 000 eur ročne, ktoré sú na strane prijímateľa (šíriteľ reklamy) oslobodené od dane a podnikateľ (objednávateľ charitatívnej reklamy) ich má v celej výške v nákladoch bez ohľadu na to či je v zisku alebo v strate. Prijímateľ musí poskytnuté prostriedky použiť na charitatívne účely do konca nasledujúceho kalendárneho roka po ich prijatí, obdobne ako pri použití prostriedkov z asignovanej dane z príjmov tzv. 2 percentá.

« Môžu využiť charitatívnu reklamu aj športové kluby?

ÁNO, športové kluby, ktoré majú právnu formu občianskeho združenia, nadácie, neinvestičného fondu alebo neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby môžu využiť príjem z charitatívnej reklamy na podporu a rozvoj športu, ktorá je uvedená ako jeden z charitatívnych účelov v § 50 ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov.

« Ako sa bude preukazovať daňovému úradu, že ide o charitatívnu reklamu?

To, že ide o využitie inštitútu charitatívnej reklamy by malo byť jasne uvedené v zmluve o reklame (odporúčame využiť osobitný nový zmluvný typ “zmluvu o charitatívnej reklame”, nie bežnú zmluvu o reklame), v ktorej by mal byť vymedzený

 • charitatívny účel použitia prostriedkov, ktoré objednávateľ reklamy zaplatil poskytovateľovi reklamy ako odplatu za poskytnutie reklamy, 
 • záväzok prijímateľa prostriedkov použiť príjem zo zmluvy výhradne na verejnoprospešné účely,
 • záväzok prijímateľa prostriedkov použiť príjem na verejnoprospešné účely najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal,
 • záväzok, že ak prijímateľ prostriedkov (daňovník) do uplynutia ustanovenej lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane na vymedzený verejnoprospešný účel, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.

Prijímateľ prostriedkov/plnenia poskytnutého na základe zmluvy o charitatívnej reklame je povinný uviesť/priznať príjem z charitatívnej reklamy podľa § 13 písm. g) zákona o dani z príjmov v príslušnom riadku daňového priznania, ktoré bude od daňového roku 2018 zrejme doplnené o túto položku.
Prijímateľ prostriedkov/plnenia poskytnutého na základe zmluvy o charitatívnej reklame bude povinný pri daňovej kontrole preukázať správcovi dane, že príjem z charitatívnej reklamy podľa § 13 písm. g) zákona o dani z príjmov bol skutočne použitý na niektorý z charitatívnych účelov podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, ktorý by mal korešpondovať s uzavretou zmluvou o charitatívnej reklame.

« Skutočne je potrebné presne špecifikovať na aký účel budú prostriedky pouzité?

Charitatívna reklama je zmluvný vzťah obdobný ako zmluva o reklame.
Osobitosťou charitatívnej reklamy je, že objednávateľ reklamy (podnikateľ) a šíriteľ reklamy t.j. niektorý zo 4 typov neziskových subjektov uvedených v § 12 ods. 3 pism. a) zákona o dani z príjmov, sa dohodnú, že poskytnuté finančné alebo nefinančné plnenie za šírenie reklamy jeho prijímateľ (neziskový subjekt) použije výlučne na konkrétny charitatívny účel, ktorý je špecifikovaný v zmluve o (charitatívnej) reklame. Tento charitatívny účel musí spadať do niektorej z verejejnoprospešných/charitatívnych oblastí, ktoré sú rámcovo vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Je to jedna zo základných náležitostí zmluvy.

Na strane podnikateľa sa zmluva o charitatívnej reklame správa úplne rovnako ako bežná zmluva o reklame, t.j. poskytnuté plnenie na základe tejto zmluvy má podnikateľ v plnej výške v daňových výdavkoch/nákladoch.

Je potrebné uviesť, že v nákladoch to má podnikateľ bez ohľadu na to, či je v strate alebo v zisku, nakoľko reklama je zákonom uznaný nástroj, ktorý má podporiť úspešnosť podnikania podnikateľa.

Ale pozor, podnikateľ v prípade daňovej kontroly musí vedieť zdôvodniť výdavok na reklamu a preukázať, že reklama (charitatívna alebo aj bežná), ktorú si objednal má potenciál podporiť úspešnosť jeho podnikania, t.j. zvýšiť záujem o tovar alebo služby podnikateľa (v zmysle zákonnej definície pojmu "reklama" v zákone o reklame.

Na Slovensku daňové zákony umožňujú /konkrétne § 13 ods. 1 pism. g) zákona o dani z príjmov/, aby príjem neziskového subjektu - daňovníka podľa § 12 ods. 3 pism. a) zákona o dani z príjmov, bol v súčte do 20.000 EUR ročne oslobodený od dane z príjmov pri splnení zákonných podmienok, že sa použijú na charitativny účel najneskôr do konca nasledujúceho zdaňovacieho obdobia po tom ako boli poskytnuté.

Zároveň je potrebné vychádzať z toho, že každý z účelov nie je určený pre každý subjekt.
Bolo by akosi čudné, ak by si športový klub dal vymedzenie účelu s odkazom na celé ustanovenie zákona, kde sú aj účely, ktoré klub s určitosťou nebude a ani nemôže naplniť.
Ak sa na to pozrieme ale tak, že v skutočnosti aj tak rozhoduje realita a skutočný účel, na ktorý boli peniaze použité, tak by podľa nášho právneho názoru obstálo aj vymedzenie tak široko.
Na druhej strane, by sme odporučili zmluvu precizovať a podmienky dohodnúť detailnejšie.
Pre partnera, ktorý prostriedky poskytol bude dôveryhodnejšie, keď bude mať možnosť ako takej kontroly, či prostriedky boli použité na sledovaný účel, to všetko v spojitosti s reklamou, ktorú by mal mať možnosť dohľadať v spojitosti s daným účelom (športové podujatie, vzdelávací kongres a pod.).

« Ak má občianske združenie /športový klub/ príjem na základe zmluvy o charitatívnej reklame, musí byť táto zmluva zverejnená na stránke sport.gov.sk, tak ako je to v prípade sponzorskej zmluvy?

Zákon o dani z príjmov, zákon o športe a ani iný všeobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky na rozdiel od zmluvy o sponzorstve v športe (§ 51 ods. 1 zákona o športe) nevyžaduje a ani nepredpokladá, aby bol príjem športovej organizácie, športovca alebo športového odborníka získaný na základe zmluvy o charitatívnej reklame uvádzaný v informačnom systéme športu.

Príjem ako taký je príjmom zo súkromných prostriedkov, nakoľko ho spravidla vždy poskytuje súkromná firma alebo súkromný podnikateľ ako objednávateľ reklamy, ktorý si objednáva reklamu v prípade, ak ide o podporu športu, tak u športovej organizácie ako šíritela reklamy.
Čiže je to štandardný reklamný vzťah, len je modifikovaný a osobitý tým, že získané prostriedky je športová organizácia na základe zmluvy o "charitatívnej" reklame povinná použiť na charitatívny účel, t. j. na niektorý z účelov, ktoré sú uvedené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

Viac info nájdete aj tu:

 • http://www.ucps.sk/CHARITATIVNA_REKLAMA
 • http://www.ucps.sk/FAQ_charitativna_reklama
 • http://www.ucps.sk/Charitativna_reklama_pravna_uprava

 

Zdroj: www.ucps.sk

 


 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok