Skoč na obsah Skoč na menu

II. seminár hlavný usporiadateľ / bezpečnostný managér športových podujatí

II. seminár hlavný usporiadateľ / bezpečnostný managér športových podujatí

V súvislosti s ustanoveniami zákona č.1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí sme pre organizátorov športových motocyklových podujatí pripravili v spolupráci so SFZ   II. seminár hlavných usporiadateľov a bezpečnostných managérov športových podujatí

Zákon je v platnosti od 1.1.2014, s účinnosťou od 1.1.2016. V priebehu tohto roka sa ustanovenia zákona zavádzali do praxe, t.j. boli o povinnostiach zo strany organizátora informované všetky mestské a obecné úrady, t.j. v nasledujúcom období sa budú jednotlivé ustanovenia tohto zákona kontrolovať a taktiež ich porušenie v zmysle zákona postihovať.


Koho sa uvedený zákon týka?

Všetkých organizátorov podujatí, pričom pod podujatím sa rozumie súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry.


Ako zákon delí športové podujatia?

a)       malé podujatia – podujatie na ktorom sa predpokladá účasť do 300 účastníkov,

b)      medzinárodné podujatie – podujatie na ktorom sú zúčastnené športovci z rôznych štátov, neplatí to pri štartoch zahraničných športovcov za slovenského kluby alebo podujatia, ktoré národný športový zväz označil ako domáce podujatie;

c)      rizikové podujatie – podujatie označené za rizikové organizátorom, športovým zväzom, obcou alebo Policajným zborom z dôvodu hrozby narušenia poriadku alebo ohrozenia bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia;

d)     podujatia s osobitným režimom :

  1. futbalové stretnutia alebo hokejové stretnutia dvoch najvyšších súťaží v kateg. dospelých alebo posledné štyri kolá pohárových súťaží vo futbale a hokeji v kateg. dospelých;
  2. podujatie, na ktorom sa predpokladá účasť 4000 a viac divákov alebo
  3. podujatie, na ktorom sa predpokladá viac ako 90% obsadenia športového zariadenia s kapacitou 2000 a viac divákov ( toto sa jedná u uzatvorených okruhoch -štadiónoch)

 

Každý organizátor, ktorý predpokladá účasť viac ako 300 účastníkov (pod účastníkmi sa rozumejú štartujúci, ich doprovod, diváci, organizátori, t.j. všetci účastníci podujatia) musí mať v zmysle tohto zákona odborne vyškoleného hlavného usporiadateľa, rizikové podujatia a podujatia s osobitným režimom musia mať okrem hlavného usporiadateľa vyškoleného i bezpečnostného managéra.

SMF zabezpečila v mesiaci jún I. seminár hlavných usporiadateľov (HU) a bezpečnostných managérov (BM). Vzhľadom na skutočnosť, že sa uvedeného seminára nemohli zúčastniť zástupcovia všetkých organizátorských klubov podujatí SMF pripravili sme v spolupráci so SFZ
II. seminár Hu+MB, ktorého sa môžu zúčastniť jenakj členovia SMF i záujemcovia z iných športových organizácii.  

Seminár je dvojdňový, pričom v prvej časti sa uskutočnia odborné prednášky a následne je na programe skúšobný test, ktorého otázky spracovalo Ministerstvo vnútra SR a skúška pred odbornou komisiou. Absolvent takéhoto seminára následne obdrží certifikát, ktorý ho oprávňuje vykonávať funkciu hlavného usporiadateľa i na iných športových podujatiach v SR


Termín konania seminára:  04.- 05. október 2016

Miesto: Púchov, STC Púchov

 

Hlavným usporiadateľom a bezpečnostným manažérom môže byť fyzická osoba, ktorá

a)       dosiahla vek 21 rokov,

b)      najmenej dva roky sa podieľala na organizovaní podujatí,

c)       je zdravotne spôsobilá,

d)      je bezúhonná a

e)      má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra.


Postup:
1) V prílohe zasielame prihlášku na seminár, ktorú po vypísaní treba poslať na sekretariát SMF do 20.9.2016.
2) Na seminár je potrebné priniesť potvrdenie od lekára (potvrdiť zdravotnú spôsobilosť) – tlačivo je v prílohe.
4) Taktiež treba z prílohy vypísať a priniesť potvrdenie o bezúhonnosti (len vytlačiť a podpísať - netreba notára ani matriku)P R O G R A M :

UTOROK  04.10.2016

09:00 - 11:00 hod. Právna oblasť organizovania verejných športových podujatí
11:00-  12:00 hod. Požiarna ochrana
12:00 - 13:00 hod. OBED

13:00 - 14:30 hod. Poskytovanie prvej pomoci

14:30 – 18:00 hod. Praktické a modelové situácie

 

STREDA 05.10.2016

09:00 - 11:00 hod. Testy HU, BM
11:00 - 13:00 hod. Ústna skúška pred komisiou
13:00 hod.             Ukončenie

 

Účastnícky poplatok pre členov SMF:     50€

Účastnícky poplatok pre nečlenov SMF: 80€

 

V prípade otázok kontaktujte sekretariát SMF.

 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok