Žiadosť o vystavenie licencie jazdca/pretekára

Údaje jazdca

Licencia

Poistenie

Click or drag a file to this area to upload.

Jazdec

Úhrada licenčného poplatku

Click or drag a file to this area to upload.

Lekárske potvrdenie / overené podpisy zákonných zástupcov

Click or drag a file to this area to upload.

Newsletter

Poznámka k žiadosti

Súhlas jazdca s antidopingovým poriadkom FIM

Ja, ako člen SMF a/alebo súťažiaci na podujatiach autorizovaných alebo uznávaných národnou federáciou alebo FIM, odoslaním online tlačiva potvrdzujem a súhlasím s nasledovným:

  1. Súhlasím, že budem dodržiavať a riadiť sa všetkými ustanoveniami Antidopingového poriadku FIM, vrátane všetkých úprav antidopingových pravidiel a všetkých medzinárodných predpisov zahrnutých v antidopingových pravidlách.
  2. Som oboznámený a súhlasím, že národná federácia a FIM majú právomoc na udelenie sankcií, tak ako je to uvedené v antidopingovom poriadku FIM.
  3. Taktiež uznávam a súhlasím, že akýkoľvek spor vzniknutý z rozhodnutia prijatého v súlade s AP FIM, môže byť po ukončení procesu výslovne určeného AP FIM, odvolaný výlučne tak, ako je to stanovené v Článku 13 AP FIM, orgánu pre odvolávanie a v poslednom rade pre záverečnú a záväznú arbitráž Športovému arbitrážnemu súdu.
  4. Uznávam a súhlasím, že rozhodnutia orgánu pre arbitráž a odvolávanie, vyššie uvedené, budú konečné a platné a že ja nevznesiem žiaden nárok, arbitráž, súdny proces alebo spor žiadnemu inému súdu alebo tribunálu.
  5. Potvrdzujem, že som si prečítal a rozumel tomuto ustanoveniu.

 

Súhlas jazdca s environmentálnym poriadkom

Odoslaním online tlačiva prehlasujem, že budem dodržiavať a rešpektovať environmentálne smernice vydané environmentálnou komisiou FIM, FIM Európa, SMF a budem rešpektovať všetky národné zákony o ochrane životného prostredia. Uznávam dôležitosť týchto pravidiel na zachovanie prírody a budem vykonávať tento šport s rešpektom pre životné prostredie.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa

Žiadateľ/zákonný zástupca odoslaním online tlačiva súhlasí s postúpením osobných údajov ktoré sa vedú v zdrojovej evidencii a sú vymedzené v § 8 ods. 3 v spojení s § 80 ods. 2 písm. a), b), d) – r), ods. 4 – 7 zákona o športe v SMF, ktorá s nimi nakladá v zmysle právneho základu: zákon o športe podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z.. Žiadateľ/zákonný zástupca taktiež súhlasí s prípadným vyhotovovaním fotografii a videozáznamov z podujatí SMF -
právny základ: zákon o športe podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z., ak sú splnené podmienky podľa § 5 ods. 6 a 7 zákona o športe. a ich zverejňovaní - právny základ oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. ( propagácia činnosti SMF, jej výsledkov a úspechov športovcov). Údaje môžu byť zverejnené na webovej stránke SMF, ktorá je oficiálnym informačným zdrojom SMF a v jednotnom informačnom systéme športu MŠVVaŠ SR. SMF v zmysle § 32 zákona č. 18/2018 Z. z. zabezpečuje všetky potrebné technické a organizačné opatrenia pre ochranu získaných osobných údajov žiadateľa. Žiadateľ má právo v zmysle § 21 ods. 1 zákona č.18/2018 Z. z. na prístup k osobným údajom a má právo na kópiu osobných údajov ktoré SMF o ňom spracúva, pričom poskytnutie kópie nesmie mať nepriaznivé účinky na práva a slobody iných dotknutých osôb. Žiadateľ má v zmysle § 23 zákona č. 18/2018 právo na výmaz osobných údajov a v zmysle § 14 ods.3 zákona č.18/2018 má právo na odvolanie udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Zmeny v osobných údajoch je povinný žiadateľ nahlási do 10 dní na sekretariát SMF.

 

Odoslaním online tlačiva žiadateľ / zákonný zástupca potvrdzuje svoju bezúhonnosť, pravdivosť a plnosť uvedených údajov. Súčasne sa zaväzuje dodržiavať platné predpisy a nariadenia FIM, FIM Európa a SMF.