Žiadosť o zaregistrovanie športového motoklubu SMF

Kontaktná osoba

Členovia klubu

Meno a priezvisko, trieda, štartové číslo

Poznámka k žiadosti

  • Odoslaním online tlačiva žiadateľ súhlasí s postúpením osobných údajov ktoré sa vedú v zdrojovej evidencii a sú vymedzené v § 8 ods. 3 v spojení s § 80 ods. 2 písm. a), b), d) – r), ods. 4 – 7 zákona o športe v SMF, ktorá s nimi nakladá na základ právneho základu: zákon o športe podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z.. Žiadateľ taktiež súhlasí s prípadným vyhotovovaním fotografii a videozáznamov z podujatí SMF - právny základ: zákon o športe podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z., ak sú splnené podmienky podľa § 5 ods. 6 a 7 zákona o športe. a ich zverejňovaní - právny základ oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. ( propagácia činnosti SMF, jej výsledkov a úspechov športovcov a SMF). Údaje môžu byť zverejnené na webovej stránke SMF, ktorá je oficiálnym informačným zdrojom SMF a v jednotnom informačnom systéme športu MŠVVaŠ SR. SMF v zmysle § 32 zákona č. 18/2018 Z. z. zabezpečuje všetky potrebné technické a organizačné opatrenia pre ochranu získaných osobných údajov žiadateľa. Žiadateľ má právo v zmysle § 21 ods. 1 zákona č.18/2018 Z. z. na prístup k osobným údajom a má právo na kópiu osobných údajov ktoré SMF o ňom spracúva, pričom poskytnutie kópie nesmie mať nepriaznivé účinky na práva a slobody iných dotknutých osôb. Žiadateľ má v zmysle § 23 zákona č. 18/2018 právo na výmaz osobných údajov a v zmysle § 14 ods.3 zákona č.18/2018 má právo na odvolanie udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Zmeny v osobných údajoch je povinný žiadateľ nahlási do 15 dní na sekretariát SMF.