10.1 C
Bratislava
štvrtok, 22. apríla 2021

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí – šport

Ak jazdec požaduje vystaviť medzinárodnú A licenciu, resp. licenciu FIM, FIM Európa s celoročným štartovacím povolením, je povinný predložiť k žiadosti platné celoročné poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre športovú činnosť. K žiadosti o vystavenie licencie stačí doložiť kópiu tohto príslušného poistenia liečebných nákladov v zahraničí kryjúce športovú činnosť. Nesmie sa jednať o turistické poistenie liečebných nákladov v zahraničí. V prípade, že jazdec takéto poistenie nemá, SMF ponúka uztavorenie tohto poistenia prostredníctvom SMF v poisťovni UNION. 

Poistenie sa uzatvára na obdbobie 1 roka (1 rok od uzatvorenia poistenia) a  je v cene 78€:

UNION celoročné poistenie liečebných nákladov v zahraničí (kryjúce rizikový šport) pre prípad úrazu, akútnej choroby alebo smrti poisteného v zahraničí:

Rozsah poistenia:

  • ambulantné ošetrenie vrátanie predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu, hospitalizácia a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu, preprava do a zo zdravotníckeho zariadenia, preprava do vlasti a to do výšky skutočne vzniknutých nákladov.
  • ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov. Poistná suma 35,-EUR/noc, max. 350,- EUR.
  • prevoz telesných pozostatkov.
  • nákup alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok. Poistná suma 100,- EUR.
  • ošetrenie zubov. Poistná suma 100,- EUR za jeden zub; spolu za všetky zuby maximálne 300,- EUR.
  • úrazové poistenie v rozsahu: trvalé následky úrazu a smrť v dôsledku úrazu

Územná platnosť:

  • Európa, vrátane Turecka, Alžírska, Maroka, Tuniska, Cypru, Egypta, Izraela, Jordánska, Gruzínska, Arménska, Azerbajdžanu a európskej časti Ruskej federácie, s výnimkou krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia.

V prípade požiadavky poistenia do inej časti sveta je potrebné kontaktovať sekretariát SMF s požiadavkou rozšírenia poistenia.

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti v zahraničí?

1. Vždy pri výjazde do zahraničia je potrebné zobrať si so sebou poistnú zmluvu/knižku alebo aspoň poistnú kartičku s číslom poistky ktorá sa nachádza na poslednej strane poistnej knižky.

2. Prosíme vás, aby ste vo vlastnom záujme venovali pozornosť poistným podmienkam uvedených v poistnej knižke.

3. Ak sa dostanete v zahraničí do situácie, v ktorej potrebujete pomoc v zmysle uzatvoreného poistenia – ošetrenia, prevoz a pod., bezodkladne skontaktujte sa s pracovníkmi Euro Cross Assistance (zahraničný partner UNION poisťovne). Tel. číslo je v poistnej knižke na poslednej strane.

4. V prípade, že potrebujete pomoc veľmi naliehavo, vyhľadajte najskôr pomoc lekára a preukážte sa mu poistnou zmluvou alebo poistnou kartou. Ak uhradíte poplatky za ošetrenie v hotovosti, vyžiadajte si od lekára potvrdenie o ošetrení s uvedením diagnózy a doklad o výške zaplatenej sumy. Po predložení týchto dokladov Vám Union poisťovňa účty preplatí. v prípade hospitalizácie je potrebné sa bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, skontaktovať s pracovníkom EuroCross Assistance a oznámiť im vznik udalosti.

5. Na pracovníkov EuroCross Assistance sa môžete obrátiť 24 hodín denne a môžete hovoriť po slovensky. Stačí raz telefonovať a pracovníkom EuroCross Assistance a oznámiť im vznik poistenej udalosti. Tele.čísla na EuroCross Assistance platné z celého sveta: +420 2 9633 9644 alebo +31 71 36 41 212.

6. Pri oznamovaní vzniku udalosti uveďte pracovníkom EuroCross Assistance:
    – vaše meno a priezvisko
    – číslo poistnej zmluvy
    – doba platnosti poistenia (je uvedená v knižke)
    – dátum a miesto vzniku poistnej udalosti
    – adresu a telefónne číslo miesta, na ktorom sa nachádzate a na ktorom vás možno zastihnúť
    – stručne opíšte vašu situáciu (vznik vašej udalosti)

7. Ak ste uhradili liečebné náklady v hotovosti ( ošetrenie, lieky a pod.), po návrate do vlasti navštívte ktorékoľvek z kontaktných miest Union poisťovne, kde odovzdáte alebo vypíšete tlačivo ” Oznámenie poistenej udalosti” a priložíte k nemu originál príslušných dokladov. Alebo môžete vypísané tlačivo spolu s originál dokladmi odoslať doporučenou poštou na adresu: UNION poisťovňa, a.s.Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava. Tlačivo nájdete aj na stránke www.union.sk

« Oznámenie poistnej udalosti z poistenia liečebných nákladov v zahraničí 

« Oznámenie trvalých následkov úrazu  « Dotazník na trvalé následky úrazu 

marec

apríl 2021

máj
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Nenašli ste všetky informácie?

Skúste archívnu stránku SMF.

Latest News