5 C
Bratislava
sobota, 17. apríla 2021

Poistenie podujatí kalendára SMF

Všetky podujatia SMF zaradené do kalendára príslušného súťažného ročníka sú poistené rámcovou zmluvou poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistnou zmluvou na škody spôspbené živelnými pohromami. Zmluvy má SMF uzatvorené v poisťovni UNION prostredníctvom spoločnosti NFA Finance Group, s.r.o.

Pre rok 2020 uvedená rámcová zmluva je uzatvorená na poistnú sumu 175.000€ za jednu a všetky poistné udalosti počas poistného obdobia. Spoluúčasť je 10%, minimálne 100€.

  1. Odchýlne od čl. 17 ods. 3 písm. p) Všeobecných poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu VPPZ/1114 (“ďalej len VPPZ”) sa poistenie podľa tejto poistnej zmluvy vzťahujena zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti poisteného ako organizátora motocyklových súťaží/pretekov konaných v dátumoch a miestach podľa kalendára SMF a na zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku a zdraví tretích osôb účastníkmi súťaže počas súťaže, ak za takúto škodu poistený zodpovedá.
    1. V zmysle čl.9 ods.3 VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú:

a)    účastníkovi súťaže počas súťaže (športového výkonu) alebo počas prípravy na súťaž (tréningu),

b)    na veciach patriacich účastníkom súťaže,

c)     v dôsledku zrušenia súťaže,

d)    na peniazoch, ceninách, klenotoch, veciach umeleckej alebo historickej hodnotym zbierkových predmetoch, drahých
       kameňoch, perlách a iných predmetoch vyrobených zo zlata, striebra alebo platiny.

TlačivoOznámenie škodovej udalosti z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu  


Okrem vyššie uvedenej poistky zodpovednosti voči tretím osobám sú poduajtia SMF poistené i na škody spôsobené živelnými rizikami. V rámci tejto poistky je poistený majetok (cudzí i majetok organizátora), ako napr. stany, svetelné signalizácie, vysielačky, časomiery, pódiá, elektrické centrály …,  proti škodám spôsobenými živelnými pohromami. Poistka má poistné krytie vo výške 16.000€, spoluúčasť je 50€.

TlačivoOznámenie škodovej udalosti spôsobenej živelnou udalosťou 

nfa_group.png
marec

apríl 2021

máj
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Nenašli ste všetky informácie?

Skúste archívnu stránku SMF.

Latest News